توانمندیهای دیجیتال
آیا نرخ مطالبات خسارت وسائل نقلیه در اورپا در حال برگشت ؟!
همزمان با کاهش همه گیری کرونا و رفع قرطینه ها، نرخ حمل و نقل هم به تدریج درحال برگشتن به دوران پیشا -کرونا است، این امر خود را در افزایش خسارات اتومبیل نشان داده است. این فرصتی است که بیمه گران پس از حدود دو سال با پیشنهادات جذاب تری، به بازار برگردند؛ بخصوص در فرایند خسارات اتومبیل.
Research Group
زمان مطالعه: 6 دقیقه