Matteo Carbone
Matteo Carbone
Non-Executive Director, Co-Founder, Insurtech Thought Leader
خبری از برهم زنندگی نیست ... هنوز!
هفت سال پس از اولین موج اینشورتک، Matteo Carbone در خبرنامه خود در لینکدین طی سلسله یادداشت هایی به فراز و فرودهای این هفت سال هیجان انگیز میپردازد. آنچه انتظار میرفت با ظهور اینشورتک در صنعت بیمه رخ دهد (از جمله برهم زنندگی در صنعت)، آنچه در واقعیت رخ داده، درسهای آموخته شده و پیش بینی آینده اینشورتک.
زمان مطالعه: 6 دقیقه