اسدالله نقدی
اسدالله نقدی
راهبر میز مطالعات اجتماعی پژوهشکده بیمه
ضرورت و اهمیت سنجش سواد بیمه‌ای مشتریان
یکی از ابزارهای رونق و شکوفایی صنعت بیمه هر کشور کم و کیف سواد بیمه‌ای درون (کارکنان و مدیران) و بیرون (مشتریان و شهروندان) صنعت است. دانش اندکِ مشتریان سبب کاستن از وجه و کارکرد رقابتی بازارهای بیمه شده و از دلایل اصلی ورود و تنظیم این بازارها توسط دولت‌ها است.
زمان مطالعه: ۳ دقیقه