پیتر منچستر
پیتر منچستر
مدیر مشاوره بیمه و کارشناس در سایت EY
تغییر در مدل کسب‌وکار لازم است
مدل کسب‌وکار در بیمه در حال تغییر است و به سمت وضعیت عادی جدیدی حرکت می‌کند. برهم‌زنندگی و تغییر فضای کسب‌وکار سنتی، از یک‌سو نوعی تهدید به شمار می‌آید و از سوی دیگر زمینه را برای رشد فراهم می‌آورد. آن دسته از بیمه‌گرانی که بتوانند بهترین روش‌های بیمه‌ای را پیدا و دنبال کنند، در مسیر موفقیت گام بر می‌دارند.
زمان مطالعه: ۴ دقیقه